موجودیت:
در نمودار ER به شکل مسطتیل ترسیم شده و نام موجودیت در داخل مستطیل نوشته می شود. برای یک موجودیت ضعیف، مستطیل را به صورت دو خطی ترسیم میکنند.
مشخصه:
مشخصه ها به شکل بیضی نشان داده می شودند و نام هر مشخصه در داخل بیضی نوشته می شود و به موجودیت (یا رابطه) توسط خطی وصل می شود. اگر مشخصه چند مقداری باشد،به صورت دوخطی خواهد بود . و در صورتی که مشخصه مرکب باشد،مشخصه های جزء که این مشخصه مرکب را به وجود می آورند،توسط بیضی نشان داده شده و با خط راست به مشخصه مرکب وصل می شوند. مشخصه های کلید زیر خط دار هستند.
رابطه ها:
نام هر رابطه در داخل یک لوزی نوشته شده و نماد رابطه در نمودار ER ،لوزی می باشد. اگر رابطه بین یک موجودیت ضعیف و موجودیتی که وابستگی وجودی دارد باشد ،لوزی دوخطی است.
شریکهای هر رابطه به رابطه متناسب با خطوط راست وصل می شوند و هر خطی دارای عنوان “یک” یا “چند” است که نشان می دهد آیا رابطه یک به یک ، چند به یک و غیره می باشد. اگر شراکت کلی باشد ،خط رابط به صورت دوخطی است.